Energia Emerytura SFIO jest funduszem dedykowanym systematycznemu i długoterminowemu oszczędzaniu emerytalnemu (PPE, IKE, IKZE). Zgodnie z tym założeniem fundusz nie jest dostępny w szerokiej sieci dystrybucji, a wchodzące w jego skład subfundusze charakteryzują się polityką inwestycyjną o niższym ryzyku oraz niskimi opłatami za zarządzanie.

Fundamentem polityki inwestycyjnej Energia Emerytura SFIO jest odejście od tradycyjnego, rynkowego modelu benchmarkowego, na rzecz filozofii absolutnej stopy zwrotu, która daje perspektywy generowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury panującej na rynkach finansowych.

Istotnym elementem polityki inwestycyjnej Energia Emerytura SFIO jest także globalny charakter inwestycji, co oznacza lokowanie środków także w płynne instrumenty dostępne na rynkach zagranicznych.

Archiwum

Archiwum

pgetfi_site