Środki Funduszu

Kapitalizacja Funduszu: 1.5 mld PLN

Wartość pojedynczej inwestycji: do 300 mln PLN

Dostępne instrumenty:

  • finansowanie kapitałowe: akcje, udziały,
  • finansowanie dłużne: obligacje, pożyczki.

Horyzont inwestycyjny: do 15 lat

 

Kryteria kwalifikowalności

Projekty związane z:

  • ograniczeniem emisyjności energetyki (w tym OZE),
  • poprawą sprawności, niezawodności i elastyczności wytwarzania,
  • elektromobilnością,
  • efektywnością energetyczną.

Projekty zlokalizowane na terytorium Polski.

 

Ocena projektów

Projekty podlegają indywidualnej ocenie obejmującej w szczególności czynniki ryzyka związane z projektem, zdolność do generowania oczekiwanej stopy zwrotu, horyzont inwestycyjny a także dostępność ścieżek wyjścia.

W przypadku projektów OZE preferowane będą projekty:

  • objęte systemem wsparcia aukcyjnego lub z zabezpieczonymi przychodami poprzez długoterminową umowę odbioru energii (CPPA) zawartą z odbiorcą przemysłowym o akceptowalnej zdolności kredytowej.
  • po budowie lub w szczególnych przypadkach projekty w fazie ready-to-build, a także projekty oddane do eksploatacji we wcześniejszych okresach.

Projekty podlegać będą standardowemu procesowi due diligence.

pgetfi_site