Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym TFI Energia S.A. mają charakter informacyjny oraz marketingowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

TFI Energia S.A. dokłada należytych starań, aby informacje umieszczone w niniejszym serwisie internetowym były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści danego materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych liczbowych są obliczenia własne TFI Energia S.A.

Fundusze inwestycyjne ani TFI Energia S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości, prezentowane są w oparciu o dane historyczne dotyczące wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny i nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym, Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID), informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfienergia.pl lub w siedzibie TFI Energia S.A. Na stronie internetowej www.tfienergia.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszy.

Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych funduszy i stosowane techniki zarządzania, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusze.

Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w momencie jej zbycia i odkupienia (umorzenia) przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez TFI Energia S.A. mogą lokować powyżej 35%  wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub jedno ze wskazanych w statucie  państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska.

TFI Energia S.A. jest podmiotem posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z 13 marca 2018 r. na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Historyczne wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestycja we wszelkie instrumenty finansowe, jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Każdy potencjalny klient przed zawarciem z TFI Energia S.A. umowy o zarządzanie portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, powinien zapoznać się z regulaminem zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez TFI Energia S.A.

TFI Energia S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści komunikatów oraz informacji zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym, w szczególności w treści prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy TFI Energia S.A. TFI Energia S.A. nie odpowiada również za przypadki braku dostępności zasobów niniejszego serwisu internetowego zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

TFI Energia nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach podmiotów współpracujących oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach podmiotów współpracujących. Korzystając z linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest własnością TFI Energia S.A. Niniejszy serwis internetowy oraz wszystkie jego elementy, w tym znaki graficzne, są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych w serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody TFI Energia S.A. jest zabronione.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660422, posiada numer NIP: 7010660026, oraz numer REGON: 366437680, kapitał zakładowy wynosi 24.250.000,00 zł i jest w całości opłacony.

Organem sprawującym nadzór nad TFI Energia S.A. oraz zarządzanymi przez nie funduszami jest Komisja Nadzoru Finansowego.

pgetfi_site