Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo można wnosić:

1) korespondencyjnie na adres Towarzystwa, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa lub na adres Agenta Transferowego,

2) osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie Towarzystwa lub u Agenta Transferowego,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok.tfienergia@gkpge.pl.

4) telefonicznie pod nr: 22 340 29 90.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Towarzystwo, Agenta Transferowego (w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza). W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w szczególności z udziałem podmiotów zewnętrznych, termin może ulec wydłużeniu, nie więcej niż o 30 dni, o czym Uczestnik lub Inwestor jest informowany pisemnie na adres korespondencyjny Inwestora albo Uczestnika. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Inwestora albo Uczestnika lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie Inwestor albo Uczestnik wnioskował, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację zawiera dane dotyczące rejestru lub transakcji lub dane osobowe Uczestnika albo Inwestora inne niż imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, zostanie ona przekazana listem poleconym na adres korespondencyjny Uczestnika lub Inwestora.

Na żądanie Inwestora albo Uczestnika Towarzystwo potwierdza pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Inwestorem albo Uczestnikiem, fakt złożenia przez niego reklamacji.

Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania reklamacji opisane są w „Regulaminie rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A.”, którego treść dostępna jest poniżej.

pgetfi_site