Pragniemy poinformować, że PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zmieniło firmę na Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. (TFI Energia S.A.).

Jednocześnie informujemy, że numery KRS, NIP, REGON, numery kont bankowych oraz dane kontaktowe Towarzystwa pozostają bez zmian.

 

TFI ENERGIA S.A. (wcześniej PGE TFI S.A.) prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2017 roku. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. TFI ENERGIA S.A. należy do największej energetycznej Grupy Kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przedmiotem działalności TFI ENERGIA S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ENERGIA S.A. (skrócona nazwa „TFI ENERGIA S.A.”) z siedzibą przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660422, o numerze NIP 701-066-00-26 i REGON: 366437680, wysokość kapitału zakładowego 24.250.000 zł (wpłacony w całości).

pgetfi_site