W ramach strategii bezpiecznej  wyznaczonych jest 6 przedziałów wiekowych, a z każdym z tych przedziałów  związana jest odpowiednia struktura alokacji aktywów. Środki osób poniżej 40 roku życia lokowane są w całości w subfundusz Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu, wraz z postępującym wiekiem środki znajdujące się w programie sukcesywnie przenoszone są do subfunduszy o niższym ryzyku inwestycyjnym. Środki osób, które przekroczą 60 rok życia, i tym samym uzyskają  prawo do wypłaty, ulokowane zostają wyłącznie w najbezpieczniejszym w ofercie Towarzystwa  subfunduszu: Energia Konserwatywnym.

Może się wydawać, że osoby młode posiadają środki  zaangażowane w subfunduszu o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż Subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu nie jest subfunduszem inwestującym wyłącznie w akcje  – udział poszczególnych klas aktywów w portfelu jest zmienny i w dużej mierze zależny od fazy cyklu koniunkturalnego.

Z jednej strony, Zarządzający Subfunduszem Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu może podejmować ryzyko inwestycyjne analogiczne, a nawet wyższe niż fundusz akcji, o ile warunki makroekonomiczne uzasadniają tak wysokie zaangażowanie w instrumenty udziałowe. Z drugiej jednak strony, w okresach w których Zarządzający uznają, że posiadanie akcji niesie za sobą zbyt wysokie ryzyko (np. gdy gospodarka  się w cyklicznej fazie spowolnienia gospodarczego lub recesji), zaangażowanie w akcje , także w tym Subfunduszu, może być ograniczane do 0.

Oznacza to, że np. 35-latek, który według powyższego modelu posiada 100% środków w Subfunduszu Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu, w praktyce, o ile warunki makro będą – według oceny Towarzystwa - niesprzyjające, będzie swoim portfelu posiadał niskie zaangażowanie w akcjach, a w portfelu będą przeważać instrumenty dłużne i pieniężne. Dzięki temu wartość środków zgromadzonych przez uczestnika w PPE może podlegać mniejszym wahaniom w okresach dekoniunktury na rynkach finansowych.