Dla inwestorów którzy chcą aktywnie zarządzać środkami w swoim PPE TFI Energia  S.A oferuje  strategię indywidualną. W ramach tego rozwiązania uczestnik sam decyduje jaka część jego aktywów oraz przyszłe składki ma być ulokowana w każdym subfunduszu. Uczestnik określa procentowo (z dokładnością do jednego procenta) podział środków.  Jest również  możliwość aby uczestnik zadeklarował  udział wyłącznie w jednym subfunduszu w 100 % .

Uczestnik, wybierając strategię indywidualną ma możliwość zbudowania swojego własnego, indywidualnego portfela. W ramach tej strategii to  uczestnik samodzielnie analizuje swój portfel oraz podejmuje decyzje czy i kiedy dokonać  zmiany alokacji środków.   W ramach strategii indywidualnej uczestnik może dokonywać zmiany alokacji środków wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.