Fundusze inwestycyjne otwarte – co warto wiedzieć?

Fundusz inwestycyjny otwarty jest formą zbiorowego inwestowania, która lokuje  powierzone mu przez klientów środki w określone prawem papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Inwestowanie w fundusz otwarty polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa przy zaangażowaniu relatywnie niskich kwot. Jednostki uczestnictwa nie są papierami wartościowymi. Są niezbywalne, ale mogą być dziedziczone. Wartość jednostki uczestnictwa ustalana jest co do zasady w każdy dzień roboczy na podstawie bieżących kursów papierów wartościowych, innych instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz inwestycyjny otwarty oraz sumy wszystkich zbytych jednostek uczestnictwa. Wzrost wartości jednostki uczestnictwa równoważny jest z uzyskaniem dochodu.

Fundusze inwestycje otwarte są coraz popularniejszym sposobem inwestowania, także z myślą o emeryturze, w dużej mierze ze względu na związany z nimi system organizacyjno-prawny mający na celu ochronę interesów uczestników funduszów, w ramach którego:

  • nadzór nad tworzeniem funduszy otwartych i nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które nimi zarządzają sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  • środki klientów ulokowane w funduszu otwartym są niezależne od majątku towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które nim zarządza,
  • bank – depozytariusz przechowuje aktywa funduszu. Zadaniem depozytariusza jest w szczególności czuwanie nad bezpieczeństwem instrumentów finansowych zgromadzonych w funduszu oraz, niezależne od towarzystwa, zapewnianie i weryfikowanie działania funduszu zgodnie z prawem.

Ponadto, fundusz otwarty ma obowiązek publikowania wszelkich istotnych informacji jego dotyczących lub mających wpływ na jego funkcjonowanie, w tym statutu, prospektu, kluczowych informacji dla inwestorów, wysokości kosztów, wyników, czy składników portfela. Dowiedz się więcej.

Należy jednak pamiętać, że inwestowanie na rynku kapitałowym zawsze obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym i nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału ani uzyskania dochodów, a fundusze inwestycyjne stanowią jedynie instrument umożliwiający racjonalne zarządzanie tym ryzykiem.

W jaki sposób inwestujemy?

Polityka inwestycyjna każdego otwartego funduszu inwestycyjnego opisana jest w jego statucie. W celu realizacji celów inwestycyjnych funduszy TFI Energia zatrudnia zespół zarządzających o bogatym doświadczeniu (dowiedz się więcej). Decyzje dotyczące lokat funduszu podejmowane są w oparciu o zdyscyplinowany proces inwestycyjny. W większości funduszy zarządzanych przez TFI Energia stosujemy filozofię inwestycyjną tzw. absolutnej stopy zwrotu, zgodnie z którą bezpośrednim celem zarządzającego jest wypracowanie przez fundusz zysków, a nie – jak w typowych funduszach benczmarkowych – uzyskanie stopy zwrotu wyższej od wybranych indeksów rynkowych. 

Kolejnym, ważnym elementem procesu inwestycyjnego TFI Energia jest ocena uwarunkowań rynkowych odnośnie fazy cyklu globalnej koniunktury gospodarczej i alokacja aktywów spójna z tą oceną. Więcej szczegółów tutaj .

Fundusze inwestycyjne otwarte w ofercie TFI Energia

Bazując na opisanej wyżej filozofii inwestycyjnej Towarzystwo rozwija produkty skierowane do szerokiego grona odbiorców.

W ramach Energia Emerytura SFIO  zbudowaliśmy nasze pracownicze programy emerytalne (więcej) oraz uruchomiliśmy narzędzia wspomagające indywidualne oszczędzanie emerytalne w postaci Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)  i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) (więcej).

Korzyści

  • Stabilność – otwarte fundusze inwestycyjne podlegają rygorystycznym wymogom prawnym i nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w celu ochrony interesów uczestników funduszu.
  • Zaufanie – TFI Energia to partner o silnym zapleczu kapitałowym, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PGE.
  • Dostępność – możliwość wypłaty części lub całości zgromadzonych w funduszu środków; relatywnie niska minimalna kwota inwestycji.
pgetfi_site