Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze inwestycyjne zamknięte stanowią wehikuł inwestycyjny coraz bardziej popularny wśród przedsiębiorców realizujących projekty inwestycyjne, w szczególności, na rynku alternatywnych źródeł energii, nieruchomości lub start-up’ów z różnych branż.

Fundusze zamknięte nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy otwartych, dzięki czemu zapewniają możliwość bardziej swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów. Możliwości inwestycyjne funduszy zamkniętych są również większe w zakresie dopuszczalnych limitów inwestycyjnych, zarówno jeśli chodzi o rodzaje aktywów, jak i okres na dywersyfikację portfela inwestycyjnego od rozpoczęcia działalności funduszu.

TFI Energia posiada doświadczenie związane z tworzeniem i zarządzaniem funduszami zamkniętymi dedykowanymi inwestorom. Polityka inwestycyjna takiego funduszu przygotowywana jest wspólnie z inwestorem, uwzględniając jego oczekiwania (relacja oczekiwanego zysku do akceptowalnego ryzyka) oraz stawiane ograniczenia (wyłączenie określonych sektorów ekonomicznych lub geograficznych).

Fundusze aktywów niepublicznych

Szczególnym typem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, są fundusze aktywów niepublicznych. Polityka inwestycyjna takich funduszy umożliwia koncentrację lokat w wybranych spółkach niepublicznych, prowadzących działalność w sektorze atrakcyjnym dla inwestora. Fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych skupiają się na inwestycjach w aktywa, które z samego założenia są mniej wrażliwe na cykle koniunkturalne i które dają perspektywy na zyski w dłuższym horyzoncie czasowym.

Korzyści

  • Przejrzystość – profesjonalny, sprawny i transparentny proces inwestycyjny
  • Spektrum inwestycyjne – szeroki katalog dopuszczalnych lokat, 36-miesięczny okres dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
  • Cel – koncentracja na maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji przy akceptowalnym dla inwestora poziomie ryzyka
  • Elastyczność – możliwość utworzenia funduszu inwestycyjnego zamkniętego dedykowanego konkretnym inwestorom
  • Doświadczenie – doświadczony zespół inwestycyjny w TFI Energia gwarantuje zachowanie najwyższych standardów realizacji procesów inwestycyjnych.
pgetfi_site