Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2017 roku. TFI Energia podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

TFI Energia zostało powołane do wspierania finansowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów z sektora energetycznego oraz ich pracowników.

Celem TFI Energia jest przede wszystkim zarządzanie:

  • rozwiązaniami emerytalnymi w celu zapewnienia ochrony pracownikom przedsiębiorstw z sektora energetycznego,
  • funduszami służącymi zabezpieczeniu bieżącej płynności przedsiębiorstw oraz lokowaniu ich nadwyżek finansowych,
  • portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Oświadczenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia S.A. wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

pgetfi_site