Zarządzanie Portfelem

Na czym polega usługa zarządzania portfelem?

Usługa zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu przez TFI Energia powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek.

Usługa uruchamiana jest po podpisaniu umowy o zarządzanie i udzieleniu TFI Energia odpowiednich pełnomocnictw. Minimalna wartość środków, jaką może powierzyć nam Klient wynosi 1 mln zł.

W jaki sposób inwestujemy?

TFI Energia zarządza portfelem Klienta, dokonując lokat zgodnie z ustaloną  z Klientem strategią inwestycyjną. Strategia inwestycyjna tworzona jest w oparciu o oczekiwania i uwarunkowania Klienta w szczególności odnośnie:

  • celów inwestycyjnych,
  • czasu trwania inwestycji,
  • akceptowalnego poziomu ryzyka,
  • wymogów płynnościowych.

TFI Energia zatrudnia zespół zarządzających aktywami o wieloletnim doświadczeniu na polskim rynku kapitałowym. Dążymy do realizacji przyjętych wspólnie z Klientem celów w oparciu o zaimplementowany, systematyczny proces inwestycyjny. Proces ten jest przedmiotem odpowiednich regulacji wewnętrznych i podlega stałemu nadzorowi w ramach rygorystycznego systemu kontroli wewnętrznej.