Alokacja modelowa

TFI Energia S.A zdaje sobie sprawę, że większość uczestników programów emerytalnych nie ma wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia czy czasu, aby samemu wybrać, a potem cyklicznie zmieniać alokację środków pomiędzy subfunduszami dostępnymi w ramach programu.

W programach oferowanych przez Towarzystwo uczestnik może skorzystać z gotowego rozwiązania jakim jest wybór jednej ze strategii dostosowanych do wieku uczestnika.

Strategie dostosowane do wieku uczestnika zakładają stopniową redukcję ryzyka wraz ze zbliżaniem się do wieku umożliwiającego dokonanie wypłaty z programu. Prowadzi do tego sukcesywne przechodzenie uczestnika z inwestycji w jednostki uczestnictwa  subfunduszu Agresywnego Absolutnej Stopy Zwrotu do  subfunduszu Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu i, na kilka lat przed przejściem na emeryturę, do subfunduszu  Konserwatywnego.

TFI Energia S.A  oferuje dwie strategie powiązane z wiekiem:

  • Strategię bezpieczną – dla konserwatywnych uczestników, dla których potencjał  osiągania wysokich zysków nie jest najważniejszy. Jest to strategia „bazowa” zarówno dla osób przystępujących do PPE oraz dla dotychczasowych uczestników PPE, w których TFI przejęło zarzadzanie programem.
  • Strategię agresywną – dedykowaną uczestnikom świadomym ryzyka związanego z inwestycjami na rynku kapitałowym

Dla uczestników, którzy chcą w pełni kontrolować alokację swoich środków, TFI Energia S.A. proponuje  S.A strategię indywidualną, w ramach której uczestnicy mogą sami wskazać (a później zmieniać)  alokację środków pomiędzy subfunduszami.

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych ze zmianą strategii oraz zmianą alokacji środków w ramach strategii indywidualnej. Zmian można dokonywać wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego.