Strategia agresywna w większym zakresie eksponuje uczestnika na ryzyko, dając możliwość osiągnięcia wyższych zysków. Składa się ona z mniejszej liczby przedziałów wiekowych oraz utrzymuje dłużej alokację w subfundusze bardziej dynamiczne (o wyższej oczekiwanej stopie zwrotu i ryzyku).

Należy pamiętać  (szerzej opisany  jest  ten mechanizm w komentarzu do strategii bezpiecznej), że Subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu ma możliwość ograniczania wrażliwości na okresy dekoniunktury giełdowej. Wiąże się to oczywiście z ryzykiem, że w przypadku nie trafionej oceny co do fazy cyklu koniunktury, subfundusz może posiadać niskie zaangażowanie w akcje w okresach bardzo silnych wzrostów na giełdach. Istotne jest to, że w dłuższym terminie, subfundusz ten powinien cechować się znacznie niższą od funduszy akcyjnych zmiennością swojej wyceny. Zarządzający funduszem przyjmują założenie cyklicznego zachowania się rynków i uważają, że   utrzymywanie 100% zaangażowania w Subfunduszu Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu do 45 roku życia powinno być korzystne dla uczestnika i  powinno dawać szanse na większe zyski wynikające z lokowania środków w akcje.

pgetfi_site