Jest formą grupowego, zorganizowanego, dobrowolnego oszczędzania na poczet przyszłej emerytury, prowadzonego przez pracodawcę. PPE jest prowadzony na podstawie umowy zakładowej zawieranej pomiędzy pracownikami i pracodawcą oraz umowy o zarządzanie zawieranej pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową.

Uczestnicy

Do PPE mogą przystąpić wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, spełniający kryterium stażu pracy określonego w umowie zakładowej PPE.

Pracodawca może prowadzić tylko jeden pracowniczy program emerytalny, natomiast pracownik, jeżeli jest zatrudniony w kilku miejscach pracy, może przynależeć do wielu pracowniczych programów emerytalnych organizowanych przez te zakłady.

W zależności od tego jaka instytucja finansowa (fundusz inwestycyjny, emerytalny lub zakład ubezpieczeń) zarządza środkami gromadzonymi w ramach programu uczestnikom oferowany jest produkt o charakterze czysto inwestycyjnym lub produkt łączący w sobie funkcje inwestycyjne i ochrony ubezpieczeniowej. Forma danego pracowniczego programu emerytalnego zostaje określona na etapie jego tworzenia i jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników.

Składka

Składka na PPE dzieli się na podstawową – opłacaną przez pracodawcę, która nie jest wliczana do wynagrodzenia pracownika przez co jest też zwolniona z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz dodatkową, która może być dobrowolnie opłacana przez pracownika.

Wypłata

Wypłata środków z PPE jest możliwa na wniosek uczestnika, który ukończył 60. lub 55. rok życia po nabyciu prawa do wcześniejszej emerytury, a po ukończeniu przez uczestnika 70. roku życia przez uczestnika wypłata następuje automatycznie, jeśli uczestnik wcześniej nie złożył wniosku w tym zakresie. Wypłata oszczędności jest również dokonywana po śmierci uczestnika programu, na wniosek osoby uprawnionej. Środki wypłacone mogą być jednorazowo bądź ratalnie.

Korzyści

  • Indywidualne rozwiązania – TFI Energia opracowuje rozwiązania „szyte na miarę”, które odpowiadają wymogom ustawy o PPE oraz oczekiwaniom pracodawcy i jego pracowników. Poszczególne programy tworzone są indywidualnie dla każdego klienta.
  • Wsparcie – TFI Energia oferuje kompetentną i aktywną pomoc przy rejestracji PPE i w trakcie jego trwania, będąc w stałym kontakcie z pracodawcą. Pomagamy dostosowywać umowy PPE do oczekiwań naszych klientów oraz do zmieniających się przepisów prawa.
  • Doświadczenie – TFI Energia zatrudnia zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami dedykowanymi produktom emerytalnym.

Poznaj różnice między PPE a PPK

 

pgetfi_site