Komentarz TFI Energia S.A. dla uczestników Energia Emerytura SFIO odnośnie kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa.

 

Co się wydarzyło

W ostatnich tygodniach przez giełdy na całym świecie przetoczyła się fala spadków cen akcji spowodowana bieżącymi problemami i strachem przed ekonomicznymi skutkami rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Od początku roku do dnia dzisiejszego indeksy giełdowe na całym świecie spadły o 20%-40%, w tym na 16 marca br. niemiecki indeks DAX traci ok. 34%, polski WIG traci ok. 35%, a WIG20 ok. 38%. W tych skrajnie niekorzystnych warunkach rynkowych traciły również subfundusze w oparciu, o które zbudowane są zarządzane przez TFI Energia S.A. Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu stracił od początku roku 9,7% (wg. wyceny z 13/03/2020), a niewielkich spadków, tj. po 0,4% doznały w tym okresie również subfundusze Energia Konserwatywny oraz Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu.

Napływające od końca ubiegłego roku informacje z Chin o nowym wirusie nie znajdowały do drugiej dekady lutego br. odzwierciedlenia w wycenie większości aktywów finansowych. Inwestorzy na całym świecie bazując na doświadczeniach z poprzednimi epidemiami (np. z SARS czy świńską grypą) zakładali bardzo ograniczone przełożenie koronawirusa na gospodarkę i rynki kapitałowe. Dopiero niekontrolowany wzrost liczby zachorowań we Włoszech uruchomił lawinę panicznych reakcji rynkowych, które wraz z rozprzestrzenianiem się wirusa na kolejne kraje, przybierały na sile. W krajach dotkniętych epidemią przejściowo zamykane są szkoły, instytucje kultury, restauracje, sklepy, zamiera transport, w tym ruch lotniczy, a szczególnie cierpi turystyka. Ludzie pozostając w swoich domach mają ograniczane możliwości zarabiania i mniej konsumują, a w gospodarce przerwaniu uległy łańcuchy dostaw. W konsekwencji, naszym obecnym scenariuszem bazowym jest silne, globalne spowolnienie. Nie wykluczamy też wystąpienia przejściowej recesji.

 

Nasza reakcja

Spośród wszystkich subfunduszy, na których opieramy inwestowanie środków PPE najbardziej wrażliwym na obecną sytuację jest subfundusz Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu. Na początku 2020 r. stopniowo zwiększaliśmy zaangażowanie subfunduszu w akcje oczekując wejścia globalnej gospodarki w fazę ożywienia gospodarczego. Koronawirus jednak istotnie wpłynął na nasze (i nie tylko nasze) prognozy co do kształtowania się koniunktury gospodarczej w najbliższych kwartałach. W konsekwencji podjęliśmy decyzję o zredukowaniu udziału akcji w portfelu subfunuduszu Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu do poziomu sprzed intensyfikacji obecnego kryzysu.

Nasze dotychczasowe doświadczenie nauczyło nas, że w okresie kryzysów rynkowych kluczową sprawą jest utrzymanie wysokiej płynności zarządzanych portfeli inwestycyjnych. Z punktu widzenia płynności nasze subfundusze mają obecnie stosunkowo komfortową sytuację z uwagi,  iż od początku dedykowane były oszczędzaniu wyłącznie w ramach programów emerytalnych.

Cechą wyróżniającą obecnego kryzysu są obawy co do zachowania ciągłości operacyjnej podmiotów gospodarczych. W tym miejscu chcielibyśmy zapewnić, że z operacyjnego punktu widzenia – już od dłuższego czasu - jesteśmy w pełni gotowi do pracy w tego typu sytuacji kryzysowej. W szczególności, zarządzanie aktywami (monitorowanie rynków, przeprowadzanie transakcji), wycena subfunduszy, czy obsługa uczestników PPE, nie są w żaden sposób zagrożone.

 

Co dalej

Obecnie udział akcji w aktywach subfunduszu Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu jest relatywnie niski. Uważamy, że obecnie dokupywanie akcji obarczone jest zbyt dużym ryzykiem w relacji do zagrożenia realizacji celów inwestycyjnych. Uważamy, że wpływ epidemii koronawirusa na sytuację gospodarczą będzie, przynajmniej w krótkim i średnim okresie, bardzo negatywny. Uważnie obserwujemy więc poszczególne spółki giełdowe i sektory gospodarki z punktu widzenia wrażliwości ich dochodowości na spowolnienie gospodarcze. Zakładamy, że w dłuższym horyzoncie czasowym będziemy mieli do czynienia z dobrą okazją dokonania inwestycji owocującą odrobieniem bieżących strat i dobrymi stopami zwrotu w przyszłości. Akcje polskich spółek są wyjątkowo tanie. Wskaźnik ceny do zysku dla indeksu WIG spadł do poziomu ok. 8,3. Ostatni raz tak tanio na warszawskim parkiecie było w samym dołku bessy w 2008 r.

Należy pamiętać, że oszczędzanie emerytalne ma charakter długoterminowy, a decyzje podejmowane zarówno przez zarządzających aktywami, jak i uczestników, powinny uwzględniać bieżącą sytuację i oczekiwania jej zmiany w przyszłości. Warto podkreślić, że w dotychczasowej historii rynków finansowych, po głębokiej przecenie akcji następowały okresy wzrostu ich wartości.

Warszawa, 17.03.2020